Generalforsamling onsdag d 5. maj 2021 kl 19.00

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter, jfr. Love for Schæferhundeklubben, § 23:
– Formand: Inge Bentsen – Bestyrelsesmedlem: John Sundenæs – 2 suppleanter til bestyrelsen (Benedicte Find og Vibeke Sendsen) – 1 revisor (Nadja Hyldgaard) – 1 revisorsuppleant (Dorte Månsson)
– 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde søndag den 27. juni 2021

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså onsdag den 28. april 2021.
For at have stemmeret (og være valgbar) skal du være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Du skal medbringe kvittering.
Du skal tilmelde på Caniva, brug dette link: https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/11604/Generalforsamling-ikreds-82-Karlebo/
Vel mødt